Дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
Запорізької області
Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу, що для влаштування дитини до іншого закладу необхідно оформити нову заявку в електронному реєстрі. Отримати консультацію щодо дій з заявами ви можете за телефоном 226-24-09 по вівторках з 14.00-16.00 та по четвергах з 9.00 до 12.00

Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил:
— Приходити вчасно в дитячий садок.
— Вітатися з усіма працівниками ЗДО.
— У всьому слухатися вихователя.
— Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.
— Берегти іграшки, майно та книги.
— На прогулянці не бруднити одяг.
— В групі голосно не кричати та не бігати.
— Не ходити в вологому одязі.
— Не ображати дітей зі своєї групи.
— Слідкувати за станом свого одягу.
— Мати особисті носові хустинки.
— Дотримуватися вимог безпеки.
— Акуратно вішати одяг в свою шафку.

Пам’ятка щодо правил відвідування закладу вихованцями:
(Згідно Закону України «Про дошкільну освіт», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Статуту ЗДО №162)

1. Дитина повинна відвідувати дитячий садок щоденно, для отримання якісної  підготовки до подальшого навчання в школі.
2. Приводити дитину до дитячого садка необхідно не пізніше 8:10.
3. Поважними причинами не відвідування дітьми закладу є:

 • хвороба;
 • відпустка батьків;
 • оздоровлення у літку.

4. Якщо дитина захворіла, батьки зобов’язані попередити вихователя або адміністрацію закладу.
5. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
6. Приводити здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
7. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або томупрацівникові ЗДО, який приймаєдітей в цей час.

8. Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного закладу саму, без супроводу дорослого.
9. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язанийпередати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

10. Оздоровлення дітей в літній період може тривати з 1 червня по 31 серпня (або за бажанням батьків). Оформлюється заявою на ім’я директора.
11. Дитину після хвороби в дитячий садок повинен прийняти тільки вихователь вашої групи з пред’явленням довідки про хворобу від сімейного лікаря.
12. Якщо дитина була відсутня в закладі більше одного місяця, то вона приймається медичною сестрою.

Стаття 27 Закону України «Про освіту»: Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • медичні працівники;
  батьки або особи, які їх замінюють;
  батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
  асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев’ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28 Закону України «Про освіту»: Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п’ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Стаття 55 Закону України «Про освіту»: Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
— захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
— звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
— обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
— брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
— завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
— брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
— отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
— виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
— сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
— поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
— дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
— формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
— формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
— виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
— дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.