Заклад дошкільної освіти
(ясла - садок)
комбінованого типу №162 "Ведмедик"
 Запорізької міської ради 
 
Шановні батьки! З 1 вересня 2022 року освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється у дистанційному режимі. Заняття проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOOM (посилання розміщуються у батьківських Viber-групах), на сайті ЗДО «Дистанційна освіта»,

Прозорість закладу

Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил:
— Приходити вчасно в дитячий садок.
— Вітатися з усіма працівниками ЗДО.
— У всьому слухатися вихователя.
— Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.
— Берегти іграшки, майно та книги.
— На прогулянці не бруднити одяг.
— В групі голосно не кричати та не бігати.
— Не ходити в вологому одязі.
— Не ображати дітей зі своєї групи.
— Слідкувати за станом свого одягу.
— Мати особисті носові хустинки.
— Дотримуватися вимог безпеки.
— Акуратно вішати одяг в свою шафку.

Пам’ятка щодо правил відвідування закладу вихованцями:
(Згідно Закону України «Про дошкільну освіт», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Статуту ЗДО №162)

1. Дитина повинна відвідувати дитячий садок щоденно, для отримання якісної  підготовки до подальшого навчання в школі.
2. Приводити дитину до дитячого садка необхідно не пізніше 8:10.
3. Поважними причинами не відвідування дітьми закладу є:

 • хвороба;
 • відпустка батьків;
 • оздоровлення у літку.

4. Якщо дитина захворіла, батьки зобов’язані попередити вихователя або адміністрацію закладу.
5. Приводити дитину в ЗДО в чистому одязі, у взутті, що відповідає розміру ноги дитини та санітарно-гігієнічним вимогам.
6. Приводити здорову дитину, повідомляти вихователя про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).
7. Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або томупрацівникові ЗДО, який приймаєдітей в цей час.

8. Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного закладу саму, без супроводу дорослого.
9. Увечері при залишенні дітьми дошкільного закладу вихователь зобов’язанийпередати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

10. Оздоровлення дітей в літній період може тривати з 1 червня по 31 серпня (або за бажанням батьків). Оформлюється заявою на ім’я директора.
11. Дитину після хвороби в дитячий садок повинен прийняти тільки вихователь вашої групи з пред’явленням довідки про хворобу від сімейного лікаря.
12. Якщо дитина була відсутня в закладі більше одного місяця, то вона приймається медичною сестрою.

Стаття 27 Закону України «Про освіту»: Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • медичні працівники;
  батьки або особи, які їх замінюють;
  батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
  асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев’ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28 Закону України «Про освіту»: Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією УкраїниЗаконом України “Про освіту”, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п’ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

Стаття 55 Закону України «Про освіту»: Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
— захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
— звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
— обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
— брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
— завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
— брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
— отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:
— виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
— сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
— поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
— дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
— формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 
культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
— формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
— виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
— дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В ЗДО КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 162 ЗМР

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В ЗДО КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 162 ЗМР
У ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО
СТАНУ ТИМЧАСОВО НЕ НАДАЮТЬСЯ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА)  
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №162 "ВЕДМЕДИК" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: 

— Групові приміщення закладу мають природне освітлення.
— Дитячі меблі підібрані згідно вимогам Санітарного регламенту.
— Дотримується повітряно-тепловий режим.
— Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища.
— Облаштування прилеглої території для потреб маломобільних груп населення відсутнє.
— Тактильні таблички з шрифтом Брайля відсутні.
— Пандусів на входах до будівлі немає, відсутні поручні для пересування між поверхами (для осіб з порушенням ОРА).

УМОВИ, створені в ЗДО комбінованого типу  № 162 ЗМР для організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП):

— індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням діагнозів дітей з ООП;

— використання відповідних форм і методів освітньої роботи (використання корекційних програм);

— дотримання законодавчої бази щодо роботи з дітьми з ООП;

— забезпечення сприятливого соціального середовища у закладі;

— відкритість освітнього закладу для відвідування дітьми з ООП;

— створення розвиваючого освітнього простору в закладі дошкільної освіти (забезпечення відповідного оснащення та обладнання освітнього процесу: постійне поповнення змістового ігрового обладнання; забезпечення демонстраційним та роздавальним матеріалом, індивідуальними картками зі спеціальними завданнями з різних розділів програми; поповнення спеціального традиційного і нетрадиційного фізкультурного обладнання);

— створення раціональної системи фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програми для дітей загального розвитку та корекційних програм для дітей з ООП, а також вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;

— забезпечення інтеграції дітей з ООП у загальний освітній процес;

— щоденне спілкування з однолітками, цілеспрямоване виховання поліпшує їх моторний, мовний, соціальний, особистісний, емоційний розвиток; ровесники відіграють роль еталонів і зразків для дітей з особливими освітніми потребами);

— забезпечення тісної співпраці з батьками, надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з ООП, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного та суспільного виховання;

Інклюзивна освіта – цінності:

 • Це визнання того, що всі діти можуть навчатися;

 • Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку;

 • Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей;

 • Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;

 • Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

 Інклюзивна освіта базується на таких принципах:

 • Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.

 • Кожна людина здатна відчувати і думати.

 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.

 • Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.

 • Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.

 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.

 • Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.

 • Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.

 • Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів  та перших вчителів своїх дітей.

 • Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

 • Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.

 • Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.

 • Подолання потенційних бар’єрів в навчанні.

Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб дітей, які відрізняються своїми освітніми можливостями.

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

 •  Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

 •  Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

 •     Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

 •     Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

 •     Діти вчаться співробітництву.

 •     Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

 • Вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості дітей.

 • Вихователі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей

 Колектив ЗДО № 162 «Ведмедик» створює усі належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ 

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

 

 

Про підсумки моніторингових досліджень в умовах воєнного стану на 2022 — 2023 н.р

Моніторинг готовності дітей до навчання у школі за 2022-2023 навчальний рік

Моніторінг якості освіти 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

ВАКАНСІЇ СТАНОМ НА 15.09.2023 РОКУ

Кухар — 2 ставки

Музичний керівник — 2 ставки

Вчитель-логопед — 2 ставки

Вчитель-дефектолог — 1 ставка

Вихователь спеціалізованої групи — 1 ставка

Сестра з дієтхарчування — 0.5 ставки

Помічник вихователя — 1 ставка

Двірник — 2 ставки

Підсобний працівник — 1 ставка

 


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ.

Діяльність дошкільних начальних закладів здійснюєься відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства" та інших нормативно-правових актів.

2019 — 2020 навчальний рік

  Пояснювальна записка

щодо використання освітніх програм в дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок) комбінованого типу № 162

 «Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області

на 2019-2020 навчальний рік

   Діяльність дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 162 «Ведмедик» здійснюється відповідно до річного плану роботи на 2019-2020 навчальний рік, який було схвалено на засіданні педагогічної ради 21.08.2019 та затверджено директором ЗДО № 162 Велькою С.М.

   Зміст освітнього процесу реалізується відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та за програмами, які були обрані педагогічним колективом, схвалені педагогічною радою ЗДО № 162 (протокол № 1 від 21.08.2019), затверджені наказом керівника від 22.08.2019 № 121

                                                     Інваріантна складова

Програми

 Ким, коли затверджені

В яких групах здійснюється освітній процес

Комплексні

«Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років,   розділ «Перша молодша група «Крихітки», керівник проекту Огнев’юк В.О., наук.ред. Бєлєнька Г.В., Половіна О.А., авт. кол Богініч О.Л., Коваленко О.В., Машовець Н.А. та інші.

 Лист МОН від 09.11.2015 № 1/11-16163

 

Група 3 року життя «Гномики»

 

 

«Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма,  наук. керівник Крутій К.Л.

 

 

 Лист МОН від 06.11.2015 № 1/11-16160

 

 Групи загального розвитку: 4 року життя «Світлячок», 5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка» та логопедичні: 5 року життя «Ромашка», 6 року життя «Капітошка», 7 року життя «Метелик»

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко", автори Сак Т.В. та ін..

Наказ Міністерства освіти і науки, України від 24.07.2018 №802

Група ЗПР 5 року життя «Веселка», група ЗПР 6 року життя «Золота рибка», група ЗПР 7 року життя «Промінчик»

Навчально-методичні посібники

Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, автор Трофименко Л.І.

Наказ МОН України від 29.04.2016 № 476

Логопедична група 5 року життя «Ромашка»

 

«Нумо, звуки відгукніться!», навчально-методичний комплект для дітей шостого року життя, автори Стахова Л.Л., Кравцова Л.Л.

Лист ІМЗО від 27.07.2016 № 2.1/12-Г-66

 

Логопедична група 6 року життя «Капітошка»

Парціальні освітні програми

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, автор Єфименко М.М.

 

 

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО

від 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

Групи загального розвитку: 4 року життя «Світлячок», 5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка», логопедичні: 5 року життя «Ромашка», 6 року життя «Капітошка», 7 року життя «Метелик», групи ЗПР: 5 року життя «Веселка»,   6 року життя «Золота рибка»,   7 року життя «Промінчик»

«Україна — моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  №2.1/12-Г-85)

Групи загального розвитку: 4 року життя «Світлячок», 5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка», логопедичні: 5 року життя «Ромашка», 6 року життя «Капітошка», 7 року життя «Метелик», групи ЗПР: 5 року життя «Веселка»,   6 року життя «Золота рибка»,   7 року життя «Промінчик»

Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку, парціальна програма для закладів дошкільної освіти

 

 

 

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 12.02.2019 №141/12-Г-255

Групи загального розвитку: 4 року життя «Світлячок», 5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка», логопедичні: 5 року життя «Ромашка», 6 року життя «Капітошка», 7 року життя «Метелик», групи ЗПР: 5 року життя «Веселка»,   6 року життя «Золота рибка»,   7 року життя «Промінчик»

Варіативна складова (по гурткам)

Англійська мова для дітей від 3 до 6 років. Парціальна програма, автор Мишкова І.В., Савлук Г.І., Ножовнік О.М.

 Лист ІМЗО від 01.12.2016№ 2.1/12-Г- 837

 

Групи загального розвитку:   5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка», логопедична   7 року життя «Метелик» 

Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 05.05.2015 №141/ 12-Г-255

Групи загального розвитку:   5 року життя «Бджілка», 6 року життя «Зірочка», логопедичні:  6 року життя «Капітошка», 7 року життя «Метелик» 

 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становить

 

                      Навантаження на дітей у 2019-2020 навчальному році

№ з/п

Група

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Тривалість заняття

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1

Від 2 до 3 років «Гномики»

10

10 хв.

1,4

2

Від 3 до 4 років «Світлячок»

11

15 хв.

2,7

3

Від 4 до 5 років «Бджілка»

12

20 хв.

4,0

4

Від 5 до 6 років «Зірочка»

15

25 хв.

6,3

5

Від 4 до 5 років логопедична «Ромашка»

14

20 хв.

4,6

6

Від 5 до 6 років логопедична «Капітошка»

16

25 хв.

6,6

7

Від 6 до 7 років логопедична «Метелик»

16

30 хв.

6,6

8

Від 4 до 5 років ЗПР «Веселка»

12

20 хв.

4,0

9

Від 5 до 6 років ЗПР «Золота рибка»

13

25 хв.

5,4

10

Від 6 до 7 років ЗПР «Промінчик»

14

30 хв.

7,0

�������� �����

У 2018/2019 навчальному році чинними є такі освітні програми:

Комплексна освітня програма;

"Дитина в дошкільні роки", комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року.

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

"Віконечко", програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Київ, 2018 рік.

Програма "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення" (автор Трофименко Л. І.)

Навчально — методичний посібник Трофименко Л. І. "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення" Київ, 2016 рік.

Парціальні програми:

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.)